بایدها و نباید‌ها هنگام خیس شدن موبایل و گجتها

برای خیلی‌ها اتفاق افتاده که موبایل یا گجت‌های دیگرشان به درون آب یا مایعات بیافتد، یا زیر باران خیس شود، شاید این وضعیت پر از استرس برای خود شما هم اتفاق افتاده باشد. اما آیا می‌دانید اگر گجت شما خیس بیشتر…