اولین قربانی ویروس کرونا در خارج از چین | کرونا در یک قدمی مرز ایران!

روز به روز ویروس کرونا در حال پیشرفت است، به طوری که این ویروس گام های بلندتری برداشته و در خارج از چین هم افرادی را به آغوش خود کشانده است. ویروس کرونا چیست؟ به غیر از چین، تاکنون ۲۰ بیشتر…