محمد رضافر مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهrezafar@hirtashco.com
ناهید حسنی   ناهید حسنی hasani@hirtashco.com
غلامرضا رضافر   عضو هیئت مدیره g-rezafar@hirtashco.com
شهرام ملولی مدیر بازاریابی و فروشmaloli@hirtashco.com

علی ضرابی   مدیر تولیدzarabi@hirtashco.com

شراره انوری   مدیر مالی anvari@hirtashco.com

سحر هدایتی   مدیرپشتیبانی و گارانتی hedayati@hirtashco.com