باتریپک وریفون

 

شرکت هیرتاش ارتباط در راستای تامین باتری دستگاههای کارتخوان (POS)اقدام به واردات و تولید برخی از مدلها نموده است که در این راستا افتخار عقد قرارداد جهت فروش باتریهای وریفون Verifon را با مدلهای ذیل دارد:

ردیف

مدل

ولتاژ

ظرفیت
mAh

نوع

تصویر

۱

Verifone VX675, BPK 265-001-02-A

۳٫۷V

۲۲۰۰mah

Li-ion

اینجنیکو وریفون

۲

Verifone VX520

۷٫۴V

۱۸۰۰mah

Li-ion

وریفون

۳

Verifone Nurit VX670 , 24016-01-R

۷٫۴V

۱۸۰۰mah

Li-ion

وریفون

۴

Verifone Nurit VX680

۷٫۴V

۱۸۰۰mah

Li-ion

وریفون

۵

Verifone Nurit 8400 PCI COMPLIANT, Nurit 8040, H.09.HCT0HP01, 84BTWW01D021008006114,

۷٫۴V

۲۲۰۰mah

Li-ion

verifon
۶

Verifone Nurit VX610
23326-04,23326-04-R

۷٫۴V

۱۸۰۰mah

Li-ion